E-book

การใช้งาน (Audio Book) การเลือก Chapters (บท) ที่ต้องการรับฟังทำได้อย่างไร

  • เปิด Application ookbee คลิกที่ 3 ขีดซ้ายมือเลือกชั้นหนังสือของฉัน My library
  • เลือกที่หนังสือเสียงเล่มที่ท่านต้องการจะรับฟัง
  • กดที่ปุ่ม Chapters ด้านบนขวาของหน้าจอ
  • เลือก Chapters ที่ต้องการรับฟังและกด Play