E-book

การใช้งาน App Ookbee รองรับในระบบปฏิบัติการใดบ้าง

หนังสือ/นิตยสาร/หนังสือเสียงในระบบของ OOKBEE ให้บริการในรูปแบบดิจิตอล รองรับการใช้งานผ่านทางแอพพลิเคชั่นต่างๆ

ที่ทาง OOKBEE จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น ไม่ได้จัดทำในรูปเล่มกระดาษ และไม่มีการจัดส่งทางไปรษณีย์

สามารถตรวจสอบ ICON สัญญาลักษณ์รูประบบปฏิบัติการที่รองรับ ได้จากหน้าหนังสือที่ต้องการสั่งซื้อเท่านั้น

คำนิยามรูปสัญญาลักษณ์ IOS จะหมายถึง เครื่อง I pad : I phone ที่ใช้ระบบระบบปฏิบัติการนี้

คำนิยามรูปสัญญาลักษณ์ ANDROID จะหมายถึง เครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เช่น Samsung , OPPO, Huawei ฯลฯ เป็นต้น

หมายเหตุ

ไม่สามารถใช้งานอ่าน E-book ผ่าน Website ได้ สามารถอ่านผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่ทาง OOKBEE จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น