การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (Edit Profile)

1.เปิด application A ดวง แตะที่ โปรไฟล์ (Profile) เลือก Icon รูปกระดาษและปากการ ด้านขวาบน

2. ระบบจะแสงดรายละเอียดหน้าข้อมูลส่วนตัว

3. กดเลือกหัวข้อที่ต้องเปลี่ยนแปลงหรือต้องการแก้ไข

4. กดบันทึก เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวแล้ว