1 account สามารถใช้งานได้กี่เครื่อง และวิธีการลบ Device (เครื่อง) ที่ไม่ใช้งาน

ระบบจะจำกัดการเข้าใช้งานที่ 6 Device (เครื่อง) แต่ท่านสามารถลบ Device (เครื่อง) ที่ไม่ต้องการใช้ออกได้

การลบ Device เครื่องผ่าน Application ทำได้ง่ายๆ ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ

1.เปิด application A ดวง กดปุ่ม3 ขีด

2.เลือก "ตั้งค่าการใช้งาน"

3.เลือก "อุปกรณ์ที่ลงทะเบียน"

4.กด Edit (แก้ไข)

5.เลืออุปกรณ์ที่ต้องการลบ กดที่รูปเครื่องหมาย (x) และกดยืนยัน

6.กระบบจะแสดงข้อมูลว่าได้ทำการลบสำเร็จ

*หากทำการลบอุปกรณ์แล้ว อุปกรณ์ที่ถูกลบจะหลุดออกจากระบบ หากต้องการใช้งานต้องทำการ sing in ใหม่