การตรวจสอบการสั่งซื้อผ่านทางโปรแกรม Itunes ที่เครื่อง PC หรือเครื่อง MAC

1.เปิดโปรแกรม itunes ที่เครื่อง PC หรือเครื่อง MAC กด View My Account

2.Purchase History กด See All