สั่งซื้อนิตยสารแบบสมาชิก A La Carte เลือกรับเล่มย้อนหลังหรือบางเล่มได้ไหม

สั่งซื้อนิตยสารแบบรายสมาชิก A La Carte จะได้รับเล่มปัจจุบันที่ออกในระบบเป็นต้นไป ไม่สามารถเลือกรับเล่มหรือเลือกเล่มย้อนหลังได้

แต่สามารถสั่งซื้อเล่มย้อนหลังเพิ่มต่างหากได้