ถ้าไม่ประสงค์ที่จะต่ออายุสมาชิก ท่านจะสามารถอ่านนิตยสารที่เคยโหลดไว้แล้วได้อีกหรือไม่ ?

ระบบ Buffet เป็นระบบที่จะต้องมีการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้งาน ดังนั้นจึงต้องมีการต่ออายุของสมาชิกตลอด หากไม่มีการต่ออายุสมาชิก

ท่านจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบเพื่ออ่านนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์ที่ท่านเคยโหลดไว้ได้