การเปลียนแปลง แก้ไข ยกเลิก นิตยสาร หรือ หนังสือพิมพ์ หรือ โปรโมชั่นต่างๆ ในระบบ (A-La-Carte) (Buffet)

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก โปรโมชั่นใดๆ รายการหนังสือ/นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ในระบบ และราคาค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า