E-book

การเปลียนภาษาในการใช้งานของ Application Ookbee

การเปลี่ยนภาษาในการใช้งานของ Application Ookbee ทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

  • แตะที่ปุ่ม 3 ขีดด้านซ้ายบนของ Application Ookbee
  • แตะเลือกแถบเมนู "ภาษา" เพื่อทำการเปลี่ยนภาษาที่ต้องการใช้งาน
  • หลังเปลี่ยนภาษาแล้วแนะนำให้ทำการเคลียร์แคช โดยการปิดและเปิด Application เพื่อใช้งานใหม่อีกครั้ง