E-book

บัญชี Ookbee Account สามารถใช้งานได้สูงสุดกี่เครื่อง (Device)

ท่านสามารถใช้งานบัญชี Ookbee Account ได้สูงสุด 2 เครื่อง (Device) โดยแต่ละเครื่องต้องลงทะเบียนกับบัญชี Ookbee ID ของคุณ

ท่านสามารถใช้งานอ่านหนังสือ นิตยสาร/หนังสือเสียง หรือ หนังสือพิมพ์ ผ่าน Application Ookbee เท่านั้น

ไม่รองรับการใช้งานการอ่านบนเว็บไซต์ได้ และไม่สามารถใช้งานได้บน Windows PC หรือ Macbook