การตรวจสอบการสั่งซื้อผ่านทางโปรแกรม Itunes ที่เครื่อง PC หรือเครื่อง MAC หรือทาง Website Apple Itune

เปิดโปรแกรม Itunes ที่เครื่อง PC หรือเครื่อง MAC

***

การตรวจสอบการสั่งซื้อผ่านทาง Website Itune รายการนั้นๆ จะต้องไม่เกิน 90วัน ตามเงื่อนไขทาง Apple Itune

ตรวจสอบได้ที่ : https://goo.gl/ZHu2g9