หากมีการอัพเดท Application หนังสือและนิตยสารจะหายไปหรือไม่

ไม่หาย หนังสือและนิตยสารจะผูกกับ account mail โดยให้ sign in account mail เดิมเข้าระบบใหม่อีกครั้ง