ต้องการจะเลือก Chapters (บท) เพื่อรับฟังต้องทำอย่างไร

- กดที่หนังสือที่ต้องการจะรับฟัง

- กดที่ปุ่ม Chapter

- กดเลือก Chapter ที่ต้องการ